Kennisbank

Terug naar selectie

BLOC test

Algemene beschrijving

Door gebruik te maken van de BLOCtest (voorheen HAN beweegtest) krijgen basisscholen inzicht in de huidige vaardigheden en de potentie van leerlingen op het gebied van sport en bewegen. De BLOCtest kan gebruikt worden als onderdeel van een leerlingvolgsysteem. De test maakt het mogelijk om de ontwikkeling van leerlingen over de tijd te kunnen meten. Om de huidige bewegingsvaardigheden in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van een motorische coördinatie test (KTK) en een oog-handcoördinatietest. Daarnaast worden psychologische/cognitieve eigenschappen van een leerling gemeten met behulp van een observatie door de vakdocent.
De BLOCtest kan gebruikt worden bij alle leerlingen aangezien de testen voor zowel de betere, de gemiddelde en mindere bewegers geschikt zijn. Het programma biedt de mogelijkheid om op een gevalideerde, betrouwbare en relatief eenvoudige wijze de sportieve mogelijkheden van elk kind in kaart te brengen. Sportieve scholen of scholen die aandacht besteden aan excellentie kunnen met behulp van de BLOCtest bovengemiddelde bewegers detecteren en een vervolgprogramma aanbieden. Het programma biedt daarnaast ook de mogelijkheid kinderen aan ‘de onderkant’ te signaleren en eventueel kinderen te stimuleren deel te nemen aan een vervolgprogramma (MRT, club Xtra). Om de huidige bewegingsvaardigheden in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van motorische coördinatie test (KörperKoordinations Test für Kinder, kortweg KTK) die grove motoriek van kinderen meet en de Faber oog-handcoördinatietest. Daarnaast worden psychologische/cognitieve eigenschappen van een leerling gemeten met behulp van een observatie; Observatie van gedrag. Bij de Observatie van gedrag geeft de vakdocent een oordeel over drie verschillende eigenschappen (interpersoonlijk, werkhouding, sportief leervermogen) van een leerling. De scholen zullen een rapportage inclusief toelichting van de resultaten ontvangen, en indien gewenst hier een extra mondelinge toelichting op krijgen. Het is tevens mogelijk om de HAN in te schakelen voor een nadere toelichting richting de school of de ouders.
BLOC test

Doel

 1. Screenen: ontwikkeling vaststellen op leerlingniveau, gericht op het signaleren van achterstand of het beoordelen van leerlingen
 2. Volgen: vorderingen volgen op leerlingniveau voor het beoordelen/verbeteren van het onderwijsleerproces
 3. Vergelijken: vorderingen volgen voor het beoordelen van groepen leerlingen / klassen en scholen
 4. Evalueren: vorderingen volgen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs (verantwoording aan derden, evaluatie)

Eigenaar/ontwikkelaar Het Expertise Centre Sport & Talent van de HAN 
Ontwikkeld in 2012-2018
Laatste update 2018
Bezoek de website

Onderwijsvorm

BO
SBO
VO

Schooljaren

BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 5 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2

Specifiek

Kinderen met een motorische achterstand Sporttalenten

Uitkomstmaten

Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal)

Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal)

Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal)

Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal)

Anders,

Manier van informatie vergaren Fysieke meting
Observatie
Meetfrequentie Keuze van de gebruiker, maar: het herhaaldelijk uitvoeren van deze testen verhoogt het inzicht in de motorische vaardigheid en de ontwikkeling van een kind, en wordt daarom sterk aangeraden.
Kwaliteitstoetsing
Validiteit Ja zie Frontiers in Education en Annals of Research in Sport and Physical Activity
Betrouwbaarheid Ja zie Frontiers in Education en Annals of Research in Sport and Physical Activity
Generaliseerbaarheid Ja zie Frontiers in Education en Annals of Research in Sport and Physical Activity
Norm of referentiewaarden beschikbaar Ja de resultaten van ieder kind leiden uiteindelijk tot één uitkomst waarbij de testen van bewegingsvaardigheden en de observatie van gedrag gecombineerd worden tot één beweeg quotient (BQ, vergelijkbaar met IQ) per kind, waarbij een score van 100 overeenkomt met het gemiddelde van de referentiegroep (bijvoorbeeld een klas of een school). Scoort een kind hoger dan 115 is het een bovengemiddelde beweger, en hoger dan 130 betekent dat het kind als talent beschouwd kan worden. Hierbij is het wel van belang dat kinderen enkel als sportief talent kunnen worden beschouwd als de motorische vaardigheid van het kind bovengemiddeld is. Kinderen met een score lager dan 85 worden als zorgelijk gezien en behoeven specifieke aandacht om niet nog meer achterstand op te lopen. De observatie kan gebruikt worden ter ondersteuning van deze resultaten, om bijvoorbeeld groepsindelingen te kunnen maken en ontwikkeling te kunnen volgen en verklaren.
Soort registratiesysteem Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten)
Registratiewijze Digitaal
Schriftelijk [registratie-schriftelijk]
Digitaal [registratie-digitaal]
Anders [registratie-anders]
Opvragen/inzien van gegevens privé: alleen beschikbaar voor de gebruikers
Prive: alleen beschikbaar voor: [opvragen-prive]
Open voor iedereen [opvragen-open]
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn Individueel Klas School Gemeente Landelijk
Taal Nederlands
Tijdsduur afname per klas Binnen 1 les bewegingsonderwijs
Dit is afhankelijk van het aantal testleiders. Een klas van 25 kinderen kan met 4 testleiders in 45 minuten op de motoriek worden getest. Het is ook mogelijk elk onderdeel in 1 les te testen en dit te verspreiden over 4 weken (dan is er maar 1 testleider nodig). De observatie van gedrag kost per leerling 1.15 - 1.30 minuut.
Aanschafkosten
 1. Training HAN Beweegtest
  Tijdens de training wordt de deelnemer geschoold in de achtergrond van de HAN Beweegtest en het afnemen van de testen. De trainingen kunnen op verschillende wijzen ingevuld worden, en vinden in principe plaats op de HAN (Papendal of Nijmegen), waarbij meerdere scholen en organisaties de training tegelijkertijd zullen volgen. De kosten van de training zijn 250 euro, met een maximum van 10 deelnemers.
 2. Testmaterialen
  De onderdelen van de testen van bewegingsvaardigheden kunnen via de website aangeschaft worden; l. De aanschafkosten zijn circa 520 euro. Tevens is het mogelijk om de testmaterialen te lenen via de HAN. De test dient zelf afgehaald te worden in het onderwijsgebouw van de HAN op Papendal of op het USC in Nijmegen. Onderwijs en eigen onderzoeksactiviteiten kunnen ertoe leiden dat materialen niet beschikbaar zijn.
 3. Resultaten
  De scholen zullen een rapportage inclusief toelichting van de resultaten ontvangen, en indien gewenst hier een extra mondelinge toelichting op krijgen. Het is tevens mogelijk om de HAN in te schakelen voor een nadere toelichting richting de school of de ouders. De kosten voor deze rapportage zijn afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.
Kwalificatie vereist Ja voordat vakdocenten de HAN Beweegtest daadwerkelijk uit kunnen voeren, dienen vakdocenten geschoold te worden in het afnemen van de test. De scholing is bedoeld om ervoor te zorgen dat een ieder de testen op dezelfde manier uit zal voeren zodat de validiteit en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.
Benodigheden (materiaal en ruimte) 1) Balk 3 cm, balk 4,5 cm, balk 6 cm, 2) een mat met daarop een dunne lat gemonteerd; 3) twee vierkante plankjes op paar cm hoge pootjes; stopwatch; 4) tape en tennisbal. Al het benodigde materiaal zit in de aan te schaffen testset.
Randvoorwaarden n.v.t.
Handleiding/protocol Ja, HAN Beweegtest
Scoreformulier Ja, alleen voor de vragenlijst. Per item wordt gevraagd in hoeverre de docent het eens is met de stelling op een schaal van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’.
Ondersteuning Helpdesk:
Cursus: Trainingen om de testen af te mogen nemen
Anders: 40 leskaarten en filmpjes voor het beweegprogramma
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode Ja, met een andere naam, namelijk: HAN Beweegporgramma. Dit is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting leerplanontwikkeling (SLO) en wordt mede gebaseerd op het Athletic Skills Model en de basislessen Bewegingsonderwijs (van Gelder, Stroes en Goedhart). Deze lessenserie bestaat uit 108 leskaarten inclusief een aantal filmpjes.
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO Ja
Bronnen Onbekend
Downloads https://beterlerenbewegen.han.nl/site/videos_en_leskaarten
Opmerkingen Onbekend